[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลชมสะอาด
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป
ค้นหา   
เมนูหลัก
 
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
 
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


 
ค้นหาจาก google
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ตรวจเงินแผ่นดิน
กรมการปกครอง
ข้อมูลข่าวสาร

สำนักงบประมาณ
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas
กรมสรรพากร

รัฐบาลไทย
กอ.รมน.

 
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/ส.ค./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
26 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
36 คน
สถิติเดือนนี้
763 คน
สถิติปีนี้
4001 คน
สถิติทั้งหมด
51613 คน
IP ของท่านคือ 54.198.134.104
(Show/hide IP)
 
  
แผนสามปี
 

                  นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำหนดกรอบความเป็นอิสระการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ

                  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเน้นการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและเปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนรวมในการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น การจัดทำแผนพัฒนาสามปี จึงถือเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เทศบาลบรรลุเป้าหมายโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผล มีการควบคุมติดตามและประเมินผลโดยเทศบาล

                นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี ยังเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำงบประมาณให้เป็นไปอย่างรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนรวมของประชาชนและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของเทศบาลที่กำหนด

                 การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลชมสะอาดนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลชมสะอาดให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลชมสะอาดจะสมบูรณ์ได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง นอกจากนี้เทศบาลตำบลชมสะอาด ยังเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากรนอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษาส่วนด้านการพัฒนาอาชีพจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น อาทิ กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม

                การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 รวมตลอดถึงกฎหมายอื่นๆ ที่ให้อำนาจหน้าที่ของเทศบาลไว้ เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็นต้น โดยการวิเคราะห์ภารกิจอำนาจหน้าที่ดังกล่าว เทศบาลตำบลชมสะอาด ได้ใช้หลัก SWOT เพื่อกำหนดการดำเนินการตามภารกิจ ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด นโยบายรัฐบาล ตลอดจนนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด ดังนี้


             ตามมาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังนี้

1)  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2)  ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6)  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
8)  บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9)
  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล


             การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
ตามมาตรา  51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบล อาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้


1)  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
2)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
6)  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษ์รักษาคนเจ็บไข้   
7)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8)  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
9)  เทศพาณิชย์ และจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลชมสะอาดกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี(พ.ศ.2557-2559) จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ รวม 29 แนวทางโดยเรียงตามลำดับการพัฒนาดังนี้

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแนวทางการพัฒนา

l.1ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
1.2การจัดสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
1.3การสาธารณสุขและอนามัยชุมชน
1.4การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1.5การกีฬาและนันทนาการ
1.6ส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.7การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประจำท้องถิ่น
1.8การฟื้นฟูและส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิธีชีวิตความเป็นไทย
1.9การจัดการความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ
2.2 สร้างงานพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
2.3 ส่งเสริมการตลาด

 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.1 การรักษาความสงบเรียบร้อย การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 การพัฒนาระบบการสื่อสารและแจ้งเตือนภัยภายในท้องถิ่น
3.4 การจัดการสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ
3.5 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครอง บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
3.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
3.3 การจัดการเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์
3.4 การพัฒนาระบบการบำบัด/กำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.5  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี  มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัย
3.6 พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีสวัสดิการ  นันทนาการตลอดจนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ อย่างเพียงพอ
4.2 ก่อสร้างปรับปรุง  บำรุงรักษาการคมนาคม ถนน  สะพาน  ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ร่องระบายน้ำ
4.3 จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำอุปโภค  บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร
4.4 การพัฒนาระบบผังเมือง

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

5.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
5.2 การส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่การเมืองและบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา

6.1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความควบคู่คุณธรรม
6.2 พัฒนาอาคารสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน
6.3 ส่งเสริมการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณการ
6.4ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม รู่รักสามัคคีของประชาชน
6.5พัฒนาองค์กรภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

6.6 ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน
6.7 ส่งเสริมความรู้สร้างความเข้าใจ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานและภารกิจของเทศบาล
6.8 กระบวนการติดตามและประเมินผล