ชื่อ - นามสกุล :นายสนอง วิเศษศรี
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา เขต ๑
หน้าที่หลัก :สมาชิกสภา เขต ๑
ที่อยู่ :
Telephone :0613454137
Email :