ชื่อ - นามสกุล :นายบุญชู ไพรสว่าง ประธานสภา
ตำแหน่ง :ประธานสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด
หน้าที่หลัก :ประธานสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด
ที่อยู่ :52 หมู่ที่ 8 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
Telephone :0873742540
Email :