ชื่อ - นามสกุล :นางร่มเย็น ผงไธสง
ตำแหน่ง :เลขานุการสภา
หน้าที่หลัก :สมาชิกสภา เขต ๑
ที่อยู่ :
Telephone :0880241280
Email :